دوشنبه 21 آبان 1397
آزمایشگاههای درسی-کلاسی
درباره آزمایشگاه های فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک پایه یک                   General Physics 1 Laboratory

 

ساختمان شش طبقه، طبقه دوم، آزمایشگاه فیزیک پایه یک (داخلی 2644)

استاد مسئول: دکتر عزیزاله شفیع خانی

کارشناس: سکینه مینائی فرد

دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه یک: GPHL1.pdf      

آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای بررسی و درک بهتر دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی از اصول و مفاهیم اولیه مکانیک در دوره کارشناسی طراحی شده است. در این آزمایشگاه دانشجویان پس از آشنایی با شیوه صحیح کار در آزمایشگاه، مفهوم خطا، محاسبه خطا و روش بررسی و تحلیل نتایج آزمایش؛ 11 آزمایش از 13 آزمایش زیر را به انتخاب استاد انجام می دهند.

 

 

 

 

آزمایش های 1و2: اندازه گیری 1و2

            هدف: آشنايي با ابزار اندازه‌گيري طول، جرم، زمان، حجم، تعیین جرم حجمی

 

آزمایش 3: میز نیرو

            هدف: تعیین برآیند نیروها، بررسی تعادل جسمی که تحت تأثیر چند نیروی متقاطع قرار دارد.

 

آزمایش 4: قرقره ها و چرخ و محور

            هدف: بررسی انواع قرقره‌ها، محاسبه‌ی مزیت مکانیکی و بازده در انواع قرقره‌ها، بررسی چرخ‌و‌محور، محاسبه‌ی مزیت مکانیکی و بازده در انواع چرخ‌و محور

 

 

آزمایش 5: بررسی سقوط آزاد

            هدف: بررسی سقوط آزاد اجسام از ارتفاع‌های متفاوت، اندازه گيری شتاب جاذبه زمین (g)

 آزمایش 6: بررسی سینماتیک حرکت انتقالی در دو بُعد (حرکت پرتابی)

            هدف: بررسی حركت پرتابي، اندازه‌گيري برد پرتابه و تعيين بستگي برد به سرعت اوليه و زاويۀ پرتاب

 

 

آزمایش 7: بررسی سینماتیک و دینامیک حرکت خطی در یک بُعد (قوانین نیوتن)

            هدف: بررسی حرکت یکنواخت و تحقیق قانون اول نیوتون در حرکت خطی، بررسی حرکت شتابدار و تحقیق قانون دوم نیوتون در حرکت خطی

 

 آزمایش 8: بررسی پایستگی تکانه خطی در برخورد یک بُعدی

            هدف: مطالعه برخورد کشسان (الاستیک) و ناکشسان (غیرالاستیک)، تحقیق پایستگی تکانه‌ی خطی

 

 آزمایش 9: بررسی سینماتیک و دینامیک حرکت دورانی در یک بُعد

            هدف: آشنایی با جسم صلب ومحور دوران و گشتاور ماند، سنجش سرعت زاویه­ای و شتاب زاویه­ای در حرکت دورانی شتاب‌دار  

 

 

آزمایش 10: بررسی حرکت نوسانی ساده در یک بُعد (جسم-فنر و آونگ ساده)

            هدف: مطالعه­ی حرکت نوسانی ساده در مجموعه­ی جسم و فنر، سنجش ثابت فنر با استفاده از قانون هوک و حرکت نوسانی ساده در فنر، مطالعه­ی حرکت نوسانی ساده در آونگ ساده، بررسی متغییرهای مؤثر در دوره‌ی تناوب آونگ ساده، تعیین شتاب گرانش در آزمایشگاه توسط آونگ ساده

 

 

آزمایش 11: بررسی آونگ مرکب

            هدف: آشنایی با آونگ مرکب، بستگی زمان تناوب آونگ مرکب به گشتاور ماند، بستگی زمان تناوب آونگ مرکب به فاصله­ی مرکز جرم آونگ از نقطه آویز

 

 

آزمایش 12: بررسی آونگ کاتر

            هدف: آشنایی با آونگ کاتر و اندازه‌گیری شتاب جاذبه‌ی زمین (g) با کمک آن.

 

 

آزمایش 13: سنجش گشتاور ماند و بررسی قضیه محورهای موازی (آونگ پیچشی)

            هدف: آشنایی با آونگ پیچشی، بررسی گشتاور ماند اجسام­ با اشکال متفاوت حول محوری که از مرکز جرم جسم می‌گذرد، بررسی بستگی گشتاور ماند یک جسم به توزيع جرم در جسم، بررسی بستگی گشتاور ماند یک جسم به فاصله­ی محور دوران تا مرکز جرم جسم (قضیه محور موازی)