دوشنبه 21 آبان 1397
آزمایشگاه فیزیک جدید

آزمایشگاه فیزیک جدید                       Modern Physics  Laboratory

 

ساختمان شش طبقه، طبقه سوم، آزمایشگاه فیزیک جدید (داخلی 2638)

استاد مسئول: دکتر سیده زهرا شورشینی

کارشناس: سکینه مینائی فرد

آزمایشگاه فیزیک جدید جزو دروس تخصصی دانشجویان کارشناسی فیزیک و فیزیک مهندسی می باشد. آزمایش هایی که در این آزمایشگاه برای دانشجویان ارائه می گردد، شامل آزمایش های زیر است:

 

آزمایش های 1: انحراف پرتو کاتدیک در میدان الکتریکی و مغناطیسی

هدف: اندازه گیری سرعت الکترون، اندازه گیری e/m
آزمایش 2: موجی بودن پرتو کاتدیک

هدف: بررسی پدیده ی پراش پرتو کاتدیک.

آزمایش 3: پدیده ی فتوالکتریک

هدف: مطالعه ی پدیده ی فتوالکتریک  و مشاهده طرز کار سلول فتوالکتریک، تعیین ثابت پلانک و تعیین W (تابع کار کاتد سلول فتوالکتریک)

آزمایش 4: اندازه گیری e/m بطور دقیق

هدف: اندازه گیری e/m بطور دقیق توسط لامپ تک پرتو گازیآزمایش 5: لامپ سه قطبی گازی

هدف: مشاهده یونیزاسیون گاز در لامپ سه قطبی گازی و تعیین پتانسیل یونیزاسیون
آزمایش 6: آزمایش فرانک هرتز با لامپ چهار قطبی جیوه

هدف: تحقیق منفصل بودن انرژی الکترون ها در مدار اتم به کمک انتقال غیر پیوسته ی انرژی توسط الکترون های آزاد به اتم های جیوه مطابق روش آزمایشی فرانک و هرتز.
آزمایش 7: آزمایش فرانک هرتز با لامپ سه قطبی گازی

هدف: انجام آزمایش فرانک – هرتز و تحقیق منفصل بودن انرژی الکترون ها در مدار اتم و اندازه گیری انرژی تحریک اتم هلیم
آزمایش 8: اثر زیمان

هدف: مشاهده ی شکافتگی خط قرمز کادمیوم در اثر یک میدان مغناطیسی خارجی، مطالعه ی اثر زیمان بهنجار، تعیین e/m الکترون با اندازه گیری شکافتگی طیف قرمز کادمیوم در میدان مغناطیسی خارجی
آزمایش 9: تخلیه ی الکتریکی گازها

هدف: بررسی تخلیه ی الکتریکی هوا در لوله های تخلیه در فشارهای پائین
آزمایش 10: قانون کیرشهف

هدف: مشاهده ی نشر یک تابش کننده ی حرارتی در دمای ثابت به صورت تابعی از مشخصات سطح خارجی آن
آزمایش 11: مشاهده ی فلوئورسانس و فسفرسانس تحت تابش اشعه ی ماوراءبنفش و لامپ صلیبی

هدف: تابش اشعه ماوراء بنفش به ورقه فسفرسانس و فلوئورسانس و مشاهده اثر نیروی تابندگی، اثر اشعه مادون قرمز روی فسفرسانس