سه شنبه 22 آبان 1397
New Page 1
اخبار
آئین نامه ها
مجله
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
گالری تصاویر
 منشور اخلاقی
 هسته های پژوهشی
ارتباط با ما
نظرات و پیشنهادات
 پرسش های متداول
سایر پیوندها
پرسش های متداول

پرسش های آموزشی

گواهی اشتغال به تحصیل چگونه صادر می‌شود؟
- درخواست کتبی دانشجو به کارشناس آموزش در دانشکده 
- ارسال گواهی از دانشکده به اداره آموزش ( توسط نامه‌رسان) 
- امضا گواهی توسط مدیر امور آموزشی 
- ثبت و عودت گواهی به دانشکده (توسط نامه‌رسان)


 انصراف از تحصیل چه مراحلی دارد؟
- دریافت فرم انصراف از واحد نقل و انتقالات (توسط دانشجو)
- پس از تسویه حساب تحویل فرم به آموزش دانشکده (توسط دانشجو) 
- ارسال پرونده از آموزش دانشکده به واحد نقل و انتقالات 
- تحویل مدارک به دانشجو


انتقال توام با تغییر رشته چه مراحلی دارد؟
- درخواست دانشجو به مدیریت امور آموزشی 
- درخواست ارسال کارنامه محرمانه توسط واحد نقل و انتقالات از آموزش دانشکده 
- بررسی شرایط انتقال توام با تغییر رشته در مدیریت امور آموزشی 
- دریافت فرم مربوط به انتقال توام با تغییر رشته از دانشکده 
- تأیید فرم مربوطه توسط مدیر امور آموزشی 
- ارسال فرم به دانشگاه مقصد


  انتقال دائم چه مراحلی دارد؟
- درخواست دانشجو به مدیریت امور آموزشی 
- دریافت فرم مربوطه به انتقال دائم از واحد نقل و انتقالات ( توسط دانشجو) 
- تکمیل فرم مربوطه توسط دانشکده 
- تأیید فرم مربوطه توسط مدیر امور آموزشی 
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد 
- دریافت نامه از دانشگاه مقصد در صورت موافقت


 میهمان کامل به سایر دانشگا‌ه‌ها چه مراحلی دارد؟
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبشهت ماه)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت) 
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت) 
- چاپ و ارائه تصویر درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأیید فرم یاد‌شده توسط دانشکده 
- تأیید فرم یاد‌شده توسط مدیرامور آموزشی 
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد


  میهمان کامل به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبهشت ماه) 
- بررسی درخواست‌ها در کمیته میهمانی و انتقال دانشگاه الزهرا (س) 
- ثبت موافقت و مخالفت‌ها در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقالات 
- مراجعه دانشجو به سامانه خدمات آموزشی و رویت نتیجه درخواست 
- تهیه نامه به دانشگاه مبدأ توسط مدیریت امور آموزشی 
- ارائه نامه دروس درخواستی برای میهمانی توسط دانشگاه مبدأ (در صورت موافقت) 
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعیین شده در تقویم دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س)


    میهمان تک‌درس به سایر دانشگاه‌ها چه مراحلی دارد؟
- مراجعه دانشجو به دانشکده برای دریافت فرم معرفی‌نامه
- تأیید مدیر گروه در دانشکده مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تأیید مدیر امور آموزشی 
- ثبت فرم در دبیرخانه مدیریت امور آموزشی 
- تحویل فرم توسط دانشجو و ارائه آن به دانشگاه مقصد


   میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
- ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مبدأ به مدیریت امور آموزشی 
- دریافت فرم انتخاب واحد از مدیریت امور آموزشی 
- مراجعه دانشجو به دانشکده مربوطه برای درج کد درس و تعیین گروه درسی 
- تأیید مدیر گروه مربوطه 
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تخصیص شماره دانشجویی 
- ثبت انتخاب واحدهای اخذ شده در مدیریت امور آموزشی 

- مراجعه دانشجو به مسؤول مالی معاونت آموزشی واریز شهریه


پرسش های مالی

جهت اطلاع از میزان شهریه های ثابت و متغیر :

مراجعه به وب سایت دانشگاه الزهرا -- معاونت آموزشی دانشگاه -- سامانه رایانه ای -- شهریه ها


آیا شهریه ثابت در طول ترم و سنوات تحصیل تغییر می کند؟

- خیر , شهریه ثابت هر ورودی تا پایان تحصیل ثابت است

آیا شهریه متغیر تغییر می کند؟

- بله , شهریه متغیر هر سال 10% افزایش خواهد داشت

در زمان واحد گیری چرا سیستم اعلام بدهی می کند ؟

- میزان بدهی ترم قبل + شهریه ثابت ترم جدید به عنوان بدهی اعلام می شود و چنانچه بدهی ترم قبل وجود ندارد فقط شهریه ثابت اخذ می شود و بعد از آن دانشجو مجاز به انتخاب واحد است.

شهریه چگونه پرداخت می شود ؟

- دانشجو پس از وارد کردن شناسه کاربری و گذر واژه خود در وبسایت گلستان به بخش پرداخت الکترونیکی وارد می شود و با کارت شتابی که رمز دوم دارد شهریه خود را می پردازد . کارت پرداخت لزوما نباید به نام خود دانشجو باشد

مبلغ مازاد بر شهریه که پرداخت شده چگونه به دانشجو عودت داده می شود؟

- با مراجعه به پردازش 21120 سیستم گلستان تقاضای خود را اعلام و شماره حساب معتبر ارائه شود . شماره حساب حتما باید به نام خود دانشجو باشد. از دادن شماره کارت جدا خود داری شود.

مهلت پرداخت شهریه متغیر چقدر است؟

- در صورتیکه دانشجو در سیستم مالی بدهنکار باشد قادر به گرفتن کارت ورود به جلسه امتحانات نخواهد بود. بنابراین بهتر است پس از حذف و اضافه شهریه متغیر بطور کامل پرداخت شود.

برای وام دانشجویی چگونه اقدارم شود؟

- صرفا با مراجعه به امور دانشجویان و انجام مراحل مربوطه

   7)گواهی اشتغال به تحصیل چگونه صادر می‌شود؟
- درخواست کتبی دانشجو به کارشناس آموزش در دانشکده 
- ارسال گواهی از دانشکده به اداره آموزش ( توسط نامه‌رسان) 
- امضا گواهی توسط مدیر امور آموزشی 
- ثبت و عودت گواهی به دانشکده (توسط نامه‌رسان)